Algemene Voorwaarden KrachtCoach

Artikel 1: Definities

1.1 KrachtCoach: KrachtCoach is een onderdeel van A Frederiks Company, gevestigd te Slotenhagenstraat 63, 8043TW te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75510405, BTW nummer NL001262493B22, vertegenwoordigd door de heer Anton Frederiks, hierna te noemen “KrachtCoach”.

1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KrachtCoach een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, of voor wie KrachtCoach een offerte uitbrengt.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen KrachtCoach en de Klant betreffende de levering van diensten door KrachtCoach.

1.4 Diensten: alle diensten die KrachtCoach aan de Klant levert, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het coachen van individuen, teams en organisaties in de sportschool.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige (rechts)handelingen tussen KrachtCoach en de Klant.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen KrachtCoach en de Klant.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 KrachtCoach is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel die de Klant of een derde partij oploopt tijdens of als gevolg van de door KrachtCoach geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van KrachtCoach.

3.2 De Klant vrijwaart KrachtCoach voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de door KrachtCoach geleverde diensten.

Artikel 4: Foto’s en publicatie

4.1 KrachtCoach behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van de diensten foto’s te maken. De Klant verleent hierbij toestemming voor het maken en publiceren van deze foto’s door KrachtCoach op kanalen naar keuze, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, websites, sociale media en andere promotionele materialen.

4.2 KrachtCoach zal de privacy van de Klant respecteren en de foto’s niet gebruiken op een manier die de privacy van de Klant onnodig schendt of diens reputatie schaadt.

Artikel 5: Evaluaties

5.1 KrachtCoach behoudt zich het recht voor om evaluaties, beoordelingen of feedback van de Klant te verzamelen en te gebruiken op verschillende online platformen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, websites, sociale media en andere promotionele materialen.

5.2 KrachtCoach zal de privacy van de Klant respecteren en de evaluaties niet gebruiken op een manier die de privacy van de Klant onnodig schendt of diens reputatie schaadt.

Artikel 6: Betaling en prijzen

6.1 De door KrachtCoach gehanteerde prijzen voor de diensten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2 Betalingen dienen door de Klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien de Klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. KrachtCoach heeft dan het recht om de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening.

6.4 Indien KrachtCoach kosten moet maken voor het incasseren van achterstallige betalingen, zijn deze kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 7: Annulering

7.1 Indien de Klant de overeenkomst wil annuleren, dient dit schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het tijdstip van annulering, kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht.

7.2 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de dienstverlening worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening is de Klant het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden buiten de macht van KrachtCoach die de nakoming van de overeenkomst verhinderen of bemoeilijken. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, ziekte, ongevallen, arbeidsongeschiktheid, stakingen, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, transportproblemen en bedrijfsstoringen.

8.2 In geval van overmacht heeft KrachtCoach het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat dit leidt tot schadevergoeding aan de Klant.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de door KrachtCoach verstrekte materialen en informatie, berusten bij KrachtCoach.

9.2 Het is de Klant niet toegestaan om de door KrachtCoach verstrekte materialen en informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KrachtCoach.

Artikel 10: Klachten

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij KrachtCoach.

10.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

10.3 KrachtCoach zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht reageren en, indien mogelijk, trachten tot een oplossing te komen.

10.4 Indien een klacht gegrond is, zal KrachtCoach de geleverde diensten aanpassen, herstellen of vervangen, of, indien dit niet mogelijk is, een passende schadevergoeding aanbieden.

Artikel 11: Wijzigingen

11.1 KrachtCoach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan de Klant bekendgemaakt en treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking, tenzij in de bekendmaking een andere termijn is vermeld.

11.2 Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient hij dit binnen 14 dagen na bekendmaking schriftelijk aan KrachtCoach te melden. In dat geval blijven de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, totdat deze is beëindigd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussen KrachtCoach en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen KrachtCoach en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen KrachtCoach en de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

13.2 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KrachtCoach overdragen aan een derde partij.

Contactgegevens: KrachtCoach E-mail: info@krachtcoach.nl Contactpersoon: Anton Frederiks KVK nummer: 75510405 Bankrekeningnummer: NL37ABNA0869514296 BTW nummer: NL001262493B22