Privacyverklaring KrachtCoach

 1. Inleiding

KrachtCoach, onderdeel van A Frederiks Company, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

KrachtCoach doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KrachtCoach houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verwerking van persoonsgegevens

KrachtCoach verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Communicatie met klanten en potentiële klanten
 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of marketingcommunicatie
 1. Verstrekking aan derden

KrachtCoach verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Bewaartermijn

KrachtCoach bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

 1. Beveiliging van gegevens

KrachtCoach neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

 1. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die KrachtCoach van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door KrachtCoach of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 1. Cookies

KrachtCoach maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies is geen expliciete toestemming vereist.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

KrachtCoach behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 1. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

KrachtCoach E-mail: info@krachtcoach.nl Contactpersoon: Anton Frederiks KVK nummer: 75510405 Bankrekeningnummer: NL37ABNA0869514296 BTW nummer: NL001262493B22

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 1. Toestemming

Voor het maken en publiceren van foto’s, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw foto’s, kunt u dit te allen tijde schriftelijk kenbaar maken. Wij zullen uw foto’s dan niet meer gebruiken voor publicatie op onze kanalen.

 1. Minderjarigen

KrachtCoach verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Slotbepalingen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die KrachtCoach verwerkt van betrokkenen, zoals klanten, potentiële klanten en andere personen die contact opnemen met KrachtCoach.

Deze Privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarop gebaseerde Nederlandse wet- en regelgeving. In geval van strijdigheid tussen deze Privacyverklaring en de AVG, prevaleert de AVG. KrachtCoach behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Datum laatste wijziging: 26-03-2023